nguyencuong070421

nguyencuong070421

ผู้เยี่ยมชม

nguyencuong070421@gmail.com

  Hoa mai: Ý nghĩa, phương pháp trồng và chăm sóc loài hoa này (19 อ่าน)

11 ต.ค. 2566 10:46

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Lựa chọn c&acirc;y mai để d&ugrave;ng trong c&aacute;c nghi lễ t&ocirc;n vinh v&agrave; trang tr&iacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; một quyết định t&igrave;nh cờ của người d&acirc;n Việt Nam. Trong ng&agrave;y Tết, đặc biệt l&agrave; Tết tại miền Nam, hoa mai mang &yacute; nghĩa t&ocirc;n nghi&ecirc;m v&agrave; quan trọng, điều n&agrave;y sẽ được thảo luận trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mỗi khi Tết đến, c&aacute;c con đường v&agrave; ng&ocirc;i nh&agrave; của người Việt thường đ&oacute;n ch&agrave;o năm mới bằng việc trang tr&iacute; với c&aacute;c b&ocirc;ng hoa mai v&agrave;ng, cẩn thận lựa chọn từng c&agrave;nh mai để mang về để d&acirc;ng l&ecirc;n &ocirc;ng b&agrave; tổ ti&ecirc;n v&agrave; mong muốn một năm mới an l&agrave;nh v&agrave; thịnh vượng.</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tuy nhi&ecirc;n, &iacute;t người biết tại sao hoa mai v&agrave;ng lại trở th&agrave;nh biểu tượng truyền thống của Tết Việt Nam. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do tại sao ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng cung cấp th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch để gi&uacute;p hiểu r&otilde; hơn về văn h&oacute;a của người Việt.</span><p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Th&ocirc;ng tin về c&acirc;y hoa mai Xuất xứ của hoa mai Hoa mai, trong tiếng Anh gọi l&agrave; Apricot Flowers v&agrave; c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Ochna integerrima. N&oacute; c&ograve;n được gọi bằng t&ecirc;n c&acirc;y ho&agrave;ng mai. Lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y thuộc họ Mai (Ochnaceae) v&agrave; rất được y&ecirc;u th&iacute;ch trong ng&agrave;y Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n tại Việt Nam, đặc biệt l&agrave; tại miền Nam.</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Những c&acirc;y </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng việt nam</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> chủ yếu mọc trong c&aacute;c khu rừng của d&atilde;y Trường Sơn, đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long v&agrave; c&aacute;c tỉnh như Quảng Nam, Đ&agrave; Nẵng, Kh&aacute;nh H&ograve;a. Tại c&aacute;c v&ugrave;ng cao nguy&ecirc;n, c&acirc;y mai cũng tồn tại trong số &iacute;t.</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nguồn gốc của hoa mai đến từ Trung Quốc v&agrave; đ&atilde; xuất hiện tr&ecirc;n l&atilde;nh thổ n&agrave;y hơn 3000 năm trước. Theo t&agrave;i liệu của Ph&iacute; Cung Ấn đời Minh, trong cuốn s&aacute;ch "Tr&acirc;n hương bảo ngự," &ocirc;ng viết: "Đắc Kỷ th&iacute;ch ngắm hoa mai trong c&aacute;i lạnh của đ&ocirc;ng. Trụ vương thường đội tuyết v&agrave; tham quan." Dịch ra tiếng Anh c&oacute; nghĩa l&agrave; "Đắc Kỷ th&iacute;ch th&uacute; trong việc ngắm những b&ocirc;ng hoa mai trong c&aacute;i lạnh của m&ugrave;a đ&ocirc;ng. Ch&uacute;ng thậm ch&iacute; c&ograve;n đọng tuyết."</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nhờ vẻ đẹp của hoa mai, từ thời xa xưa, người Trung Quốc đ&atilde; y&ecirc;u th&iacute;ch n&oacute; v&agrave; đặt hoa mai b&ecirc;n cạnh c&acirc;y T&ugrave;ng v&agrave; C&uacute;c để tạo th&agrave;nh một nh&oacute;m ba "Tuế h&agrave;n tam hữu," v&agrave; ch&uacute;ng được coi trọng như biểu tượng quốc gia.</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ban đầu, hoa mai đ&atilde; được đặt t&ecirc;n theo những đặc điểm của n&oacute; v&agrave; thể hiện qua t&ecirc;n gọi như "Y&ecirc;n chi mai" để chỉ loại hoa mai c&oacute; m&agrave;u đỏ hồng, "Thủy ti&ecirc;n mai" cho loại hoa mai c&oacute; 6 c&aacute;nh giống như hoa thủy ti&ecirc;n, "Lục ngạc mai" để chỉ loại mai c&oacute; đ&agrave;i hoa m&agrave;u xanh đậm, vv... T&agrave;i liệu cổ đại ghi ch&eacute;p rằng hoa mai của Trung Quốc c&oacute; thể chia th&agrave;nh bốn loại ch&iacute;nh, đ&oacute; l&agrave; Bạch mai, Thanh mai, Hồng mai v&agrave; Mặc mai.</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ban đầu, hoa mai l&agrave; c&acirc;y hoang d&atilde;, v&agrave; n&oacute; th&iacute;ch nghi tốt với kh&iacute; hậu nhiệt đới, ph&aacute;t triển mạnh mẽ. Nếu được chăm s&oacute;c cẩn thận, c&acirc;y mai sẽ nở hoa đẹp v&agrave; c&oacute; tuổi thọ cao.</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ch&iacute;nh v&igrave; c&acirc;y mai rụng l&aacute; v&agrave;o cuối m&ugrave;a đ&ocirc;ng v&agrave; nở hoa v&agrave;o đầu m&ugrave;a xu&acirc;n, n&ecirc;n n&oacute; thường được trồng l&agrave; c&acirc;y cảnh để ch&agrave;o đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n ở ch&acirc;u &Aacute;, đặc biệt l&agrave; ở Việt Nam.</span><p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">>> Xem th&ecirc;m b&agrave;i viết về: Những </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nơi b&aacute;n mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> tại Việt Nam</span>

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 20pt;">Đặc điểm của c&acirc;y mai v&agrave;ng</span></h1>
<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">H&igrave;nh d&aacute;ng v&agrave; hệ thống rễ</span></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai c&oacute; h&igrave;nh dạng cao v&agrave; thanh tho&aacute;t, thuộc loại c&acirc;y đa ni&ecirc;n, tức c&oacute; thể tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển trong v&ograve;ng hơn một thế kỷ. C&acirc;y mai v&agrave;ng l&agrave; c&acirc;y gỗ, n&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y cứng c&aacute;p, v&agrave; c&agrave;nh dẻo nhưng c&oacute; thể uốn cong để tạo d&aacute;ng c&acirc;y. Th&acirc;n c&acirc;y mọc đứng v&agrave; nhiều c&agrave;nh nh&aacute;nh. L&aacute; c&acirc;y mai l&agrave; l&aacute; đơn, mọc xen kẽ theo c&aacute;ch đặc trưng, c&oacute; phiến l&aacute; dạng h&igrave;nh bầu dục v&agrave; thu&ocirc;n d&agrave;i. Mặt dưới của l&aacute; thường c&oacute; &aacute;nh v&agrave;ng.</span><h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">Hoa mai</span></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Hoa mai l&agrave; loại hoa lưỡng t&iacute;nh, xuất hiện từ c&aacute;c n&aacute;ch l&aacute; v&agrave; tạo th&agrave;nh từng ch&ugrave;m. Ban đầu, hoa sẽ nở ra dưới dạng hoa c&aacute;i, sau đ&oacute; ch&uacute;ng sẽ nở th&agrave;nh những b&ocirc;ng hoa mai v&agrave;ng tươi s&aacute;ng. Cấu tr&uacute;c của hoa mai thường gồm 5 c&aacute;nh mỏng nhưng cũng c&oacute; trường hợp c&oacute; tới 9-10 c&aacute;nh. Hoa mai thường chỉ nở trong v&ograve;ng 3 ng&agrave;y trước khi t&agrave;n.</span><h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">Thời điểm nở hoa</span></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mặc d&ugrave; hoa mai thường nở v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n, nhưng do thời tiết biến đổi, thời gian nở hoa c&oacute; thể thay đổi, dẫn đến t&igrave;nh trạng c&acirc;y mai nở trễ hoặc sớm hơn m&ugrave;a thường. Kh&ocirc;ng phải tất cả c&aacute;c b&ocirc;ng hoa đều c&oacute; thể đậu quả. Nếu b&ocirc;ng n&agrave;o đậu, sau khi t&agrave;n, bầu no&atilde;n của hoa sẽ ph&igrave;nh l&ecirc;n v&agrave; sau đ&oacute; sẽ tạo th&agrave;nh quả mai.</span><h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">&Yacute; nghĩa của hoa mai trong ng&agrave;y Tết</span></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Từ xa xưa, c&acirc;y mai đ&atilde; trở th&agrave;nh một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong cuộc sống của người d&acirc;n Việt Nam, đặc biệt trong c&aacute;c l&agrave;ng qu&ecirc; v&agrave; ruộng vườn. C&acirc;y mai biểu tượng cho sự ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; sức sống bền bỉ, chẳng chịu khuất phục trước bất kỳ kh&oacute; khăn n&agrave;o, v&agrave; d&ugrave; thời tiết c&oacute; khắc nghiệt thế n&agrave;o, n&oacute; vẫn bồi đầy sức sống v&agrave; nở hoa v&agrave;o đầu m&ugrave;a xu&acirc;n.</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">V&igrave; vậy, c&acirc;y mai được &ocirc;ng cha ta xem như biểu tượng của l&ograve;ng ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; l&yacute; tưởng về ơn đạo, giống như sức sống mạnh mẽ vượt qua mọi kh&oacute; khăn để nở hoa đ&uacute;ng v&agrave;o thời điểm đầu xu&acirc;n.</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Truyền thống kể rằng, trước khi M&atilde;n Gi&aacute;c Thiền sư vi&ecirc;n tịch, &ocirc;ng đ&atilde; viết:</span>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">"Chớ tưởng xu&acirc;n t&agrave;n hoa rụng hết Đ&ecirc;m qua s&acirc;n trước một nh&agrave;nh mai."</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chỉ sau một đ&ecirc;m, trước thềm Tết, h&agrave;ng loạt c&aacute;c nh&aacute;nh mai nở hoa tuyệt đẹp. C&oacute; lẽ ch&iacute;nh v&igrave; điều n&agrave;y, mọi gia đ&igrave;nh cố gắng trang tr&iacute; &iacute;t nhất một c&acirc;y mai nở hoa trong nh&agrave;, với hi vọng rằng năm mới sẽ mang lại nhiều niềm vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</span><p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Với nhiều người sự đam m&ecirc; mai v&agrave;ng l&agrave; một t&igrave;nh cảm đ&aacute;ng qu&yacute; với lo&agrave;i hoa, bởi hoa mai kh&ocirc;ng chỉ mang theo &yacute; nghĩa văn h&oacute;a v&agrave; truyền thống s&acirc;u sắc, m&agrave; c&ograve;n thể hiện niềm y&ecirc;u th&iacute;ch đối với vẻ đẹp v&agrave; &yacute; nghĩa của lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y. Cảm hứng v&agrave; đam m&ecirc; mai v&agrave;ng c&oacute; thể th&uacute;c đẩy bạn t&igrave;m hiểu s&acirc;u hơn về lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y, trồng v&agrave; chăm s&oacute;c n&oacute;, hoặc thậm ch&iacute; tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động v&agrave; sự kiện li&ecirc;n quan đến hoa mai. Sự đam m&ecirc; n&agrave;y c&oacute; thể th&uacute;c đẩy bạn kh&aacute;m ph&aacute; th&ecirc;m về nguồn gốc, &yacute; nghĩa v&agrave; vẻ đẹp độc đ&aacute;o của hoa mai v&agrave;ng, v&agrave; thể hiện l&ograve;ng y&ecirc;u qu&yacute; v&agrave; k&iacute;nh trọng đối với n&eacute;t đẹp của văn h&oacute;a v&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.</span><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 10.5pt;">>> Xem th&ecirc;m: </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nh&agrave; vườn mai v&agrave;ng</span>

171.225.184.238

nguyencuong070421

nguyencuong070421

ผู้เยี่ยมชม

nguyencuong070421@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้